Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.03.2016

До 31 декември 2015 г. от  регистрираните на територията на РИОСВ - Смолян четири билкозаготвителни пункта - в Смолян, Неделино, с.Триград (община Девин) и с.Змеица (община Доспат), не са подадени заявления за събиране на билки под специален режим.

Със заповед на министъра на околната среда и водите са определени допустимите за 2016 г. количества билки за събиране от естествените им находища, които са поставени под специален режим на опазване и ползване. В заповедта се посочват и видовете, забранени да се берат с търговска цел. Разпределението се извършва въз основа на подадени заявления от билкозаготвителите.

РИОСВ - Смолян ще осъществява контрола по изпълнение на заповедта. При констатиране на търговска дейност с лечебни растения, включени в приложението към заповедта, нарушителите ще бъдат санкционирани.