Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.09.2008

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров е обявена нова защитена местност „Караджа дере”. Защитената територия включва имоти в землищата на град Доспат и село Касък и е с площ 10 093,2 декара. Целта е да се опазят защитени растителни и животински видове, както и природни местообитания и растителни съобщества по поречието на река Сърнена и прилежащите и територии.

В границите на защитената територия се забранява строителството на сгради, съоръжения и нови пътища с трайна настилка. Допустимо е само създаването на туристическа инфраструктура - екопътеки и посетителски - информационни центрове.

В срок от една година, границите на защитена местност „Караджа дере” трябва да бъдат отразени с ясно видими и трайни знаци на терен.