Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.09.2015

 

РИОСВ – Смолян дари последното издание на Червената книга на Република България на Регионална библиотека „Николай Вранчев” – гр. Смолян. Трите тома на книгата ще бъдат предоставени и на „Музея на родопския карст” – гр. Чепеларе, и на „Природо-научния музей” в с. Триград.
България е шестата държава в света, събрала в Червена книга застрашените от изчезване растения и животни. В новото издание, степента на застрашеност на видовете е определена съгласно международно приети критерии и стандарти .
Червената книга е съвместно издание на БАН и МОСВ. Печатното издание е в три тома – “Растения и гъби”, “Животни” и “Природни местообитания” на български и английски език и електронна версия на български език.
Върху изданието от 2002 г. до сега  са работили над 200 учени, специалисти и природозащитници от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, Националния природонаучен музей при БАН, Софийския, Пловдивския и Лесотехническия университет, неправителствени организации и дружества. Представени са 808 вида застрашени растения и гъби, 287 застрашени животни и 166 природни местообитания. Електронният вариант на Червената книга на България  е публикуван на сайта на РИОСВ-Смолян.