Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.09.2015

98 са извършените проверки от експертите на РИОСВ – Смолян през август 2015 г. Проверени са 91 обекта и са издадени 29 предписания. Съставени са два акта за установяване на административно нарушение по Закона за водите. Единият е на фирма „Аяда“ ЕООД, с. Плетена за липса на пречиствателно съоръжение в съответствие с изискванията за заустване във воден обект при формиране на отпадъчни води. Другият е на  „Въча 77“ ЕООД, гр. Девин за неподдържано в изправност пречиствателно съоръжение. През изминалия месец няма издадени наказателни постановления, както и наложени имуществени санкции. 

Подробен отчет за дейността на инспекцията през август 2015 г. е публикуван на интернет страницата http://www.smolyan.riosv.com – ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”.