Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.07.2008

Преустановено е монтирането на алпийски тролей в природна забележителност „Чудните мостове”, а съоръженията ще бъдат де монтирани по предписание на РИОСВ-Смолян. Предписанието е дадено на „ЕКОТУР ЧМ” ООД, след издадена заповед на министъра на околната среда и водите за отмяна на решение за необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/ на проект за туристическа инфраструктура /т.нар. алпийски тролей/ и реконструкция на съществуваща хижа там. Министърът не разрешава изграждането на т.нар. алпийски тролей - стоманено въже между две скали, нито реконструкция на хижата.

При проверката е констатирано, че при започването на дейността по изграждането на алпийския тролей не е изливан бетон, нито са къртени върховете на скалните мостове. До момента в скалата с метални болтове е захванат единия край на стоманено въже, а другият е подпрян на дървета. Дейността по изграждане на туристическа хижа и обслужващата я инфраструктура не е започнала. Не са констатирани други нарушения в рамките на защитената територия.

РИОСВ-Смолян ще продължи контрола по изпълнение на дадените предписания и ще следи за недопускане на възобновяване на дейността.

МОСВ ще възложи разработването на план за управление на ПЗ”Чудните мостове”, в който ще бъде указано и как да се ползва защитената територия за нуждите на туризма, без това да оказва въздействие и да уврежда скалния феномен.