Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

27.02.2015

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, директорът на РИОСВ-Смолян даде предписания на кметовете на всички контролирани общини да извършат проверки на речните легла и прилежащите територии на реките в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания (сметища) и при наличие да организират почистването им. Изготвен е и график за теренни проверки от експертите на инспекцията, след изтичането на срока на предписанията. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети предвидените в Закона за управление на отпадъците административно-наказателни мерки. По разпореждане на министъра на околната среда и водите съставянето на актове за установяване на административно нарушение и издаването на наказателни постановления ще се извършва в най-кратък срок, в случай че бъдат установени нередности.