Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

04.02.2015

 

 
Няма замърсяване на р.Батанска с тежки метали
 Надвишенията са само по показател Неразтворени вещества.
 
 
            Във връзка с получените сигнали за побеляване на р.Батанска в средата на месец януари, вследствие на  продължаващата възстановителна дейност на у-к ”Батанци” от находище ”Върба-Батанци”, РИОСВ-Смолян уведомява, че в отпадъчните води от рудника няма наличие на тежки метали.
                                                                                         
         На 18.01.2015г., (неделя) при сигнал за силно побеляване на р.Батанска експерти от РИОСВ-Смолян и акредитирана РЛ-Смолян взеха еднократна водна проба отпадъчна вода на изход р-к ”Батанци”, преди заустването в р.Батанска, находящ се в землището на гр. Мадан, даден на концесия на „Върба-Батанци”АД, гр. Златоград. Пробонабирането и анализа е извършен от Акредитирани лаборатории РЛ - Смолян и РЛ - Хасково.
            От Протокол от изпитване №14-0039/28.01.2015г. на РЛ-Хасково е установено, че няма надвишение на емисионните норми, заложени в Наредба№6/9.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, т.е. съдържанието на тежки метали в отпадъчните руднични води е под допустимите норми.
            От Протокол от изпитване №13-0012/22.01.2015г. се установи че само показател Неразтворени вещества е над допустимите емисионни норми, а именно: резултат 549 mg/l, при норма 50 mg/l, за което през следващата седмица ще бъде съставен АУАН на „Върба Батанци” АД по Закона за водите.           

        

Протоколи от изпитване на РЛ-Смолян и РЛ-Хасково