Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.01.2015

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно с Регионална лаборатория - Смолян, извършиха  две проверки по сигнали за замърсяване на реки. Първият сигнал е получен в сряда, и е за побеляване на река Черна, в участъка между смолянските квартали Райково и Устово. На място експертите са констатирали замътване на водите.  След направения обход, е установен и източникът на замърсяването – Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води от Производствена база „Забатско“, собственост на „Дюлгер“ ООД. Дадено е предписание на фирмата - собственик да почисти утаителите до края на работната седмица. Стартирана е процедура по Закона за административните нарушения и наказания. Вчера е получен и втори сигнал. Той е за побеляване на река Елховска, в близост до град Рудозем. При проверката е установено побеляване на водите, в участъка на Рудоземска обогатителна фабрика,  при смесването на водите на реките Чепинска и Елховска, до водохващането на ВЕЦ „Средногорци“. Днес продължава обходът на експертите на РИОСВ – Смолян и Регионална лаборатория - Смолян на речните корита, за да се локализира източника на замърсяване. При двете проверки са взети водни проби. Очакват се резултатите от лабораторните анализи.

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян