Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.12.2014

В залата на РИОСВ – Смолян се проведе поредна работна среща с представителите на Регионално сдружение „Доспат“, в което влизат общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча и експерти на екоинспекцията. Тя бе ръководена от директора на РИОСВ – Смолян Ема Енева. Целта на сдружението е съвместно управление на отпадъците на територията и на четирите общини. На срещата се взе решение за изготвяне на проект за разширяване на Регионалното депо в с. Барутин, общ. Доспат и  въвеждане на разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло в четирите общини. Това се прави в изпълнение на целите, залегнали в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Проектът предвижда поставяне на съдове за разделно събиране на отпадъците и оформяне на площадка, на която да се прави предварително сепариране и балиране. Целта на проекта е да се намали рециклируемия отпадък, който се депонира на Регионалното депо в с. Барутин. Средствата за проекта ще бъдат осигурени от отчисленията за обезвреждане на отпадъците, които се събират по сметка в РИОСВ – Смолян, съгласно ЗУО.

Снимка от събитието

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян