Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.12.2014

101 са извършените проверки от експертите на РИОСВ – Смолян през месец ноември. Проверени са 94 обекта и са издадени 20 предписания. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение по Закона за опазване на околната среда. Санкционирано е физическо лице от с.Кочан, общ. Сатовча, за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, без да има нужното разрешително, като същият не е изпълнил и предписание на РИОСВ - Смолян.
 
Подробен отчет за дейността на инспекцията през месец ноември 2014 г. е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”.
 
„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян