Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.09.2014

 

 Документацията, свързана с издаване на Решението по ОВОС е публична и може да бъде предоставена за информация на всеки желаещ

 

“Цялата процедура, свързана с одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на „Централа за производство на електрическа енергия от биомаса”, е спазена, като е проведена съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда. Документацията по издаване на Решението по ОВОС е налична в РИОСВ – Смолян и може да бъде предоставена за информация на всеки желаещ да я провери или да се запознае с данните и обстоятелствата по преписката. В допълнение на това, бих искала да поясня, че цялата информация вече е предадена и е налична и в Община Смолян и Областна администрация Смолян “, заяви директорът на РИОСВ – Смолян Ема Енева. „Бихме искали да подчертаем, че РИОСВ – Смолян не е компетентен орган, който разрешава изграждането на обекта, , както и че решението по ОВОС не е финалният акт, с който се одобрява/разрешава осъществяването на инвестиционното предложение. То е само елемент от  фактическия състав, на базата на който Общината, в качеството си на компетентен орган, дава или не своето одобрение и издава разрешение за строеж, като взема, предвид решенията на всички контролни органи, както и мнението на населението живеещо в близост до строежа“, обяснява още Енева. За инвестиционното предложение „Централа за производство на електрическа енергия от биомаса” гр. Смолян, с възложител „БАРА ГРУП“ ЕООД  е проведена изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС и на 27 ноември 2011 г. е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да се извърши оценка на въздействието върху околната среда. Припомняме, че в хода на процедурата по ОВОС, на 23 ноември 2011 г. в Община Смолян е проведено обществено обсъждане на доклада по ОВОС. Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  протоколът от него е предоставен на РИОСВ – Смолян. Той е подписан от възложителя - „БАРА ГРУП“ ЕООД, в лицето на Косьо Барбудов. Протоколът е изготвен от Община Смолян, а протоколчик от страна на общината е Д. Калайджиева, която е определена от кмета на Община Смолян, съгласно същата Наредба. Към протокола е представен и присъствен лист. В тази връзка обръщаме внимание, че представители на РИОСВ - Смолян не са участвали в изготвянето на протокола от общественото обсъждане, предвид, че няма такова нормативно изискване. Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в хода на процедура по ОВОС, и на основание Наредбата за извършване на оценка на качеството на преработения и допълнен вариант на доклада по ОВОС, по отношение на направените в него анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, от РИОСВ - Смолян е изискано становище от РЗИ – Смолян. В тази връзка съгласно изразеното становище, РЗИ – Смолян счита, че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и рискове за човешкото здраве, при стриктно спазване на действащата нормативна уредба. Становището е взето предвид от РИОСВ – Смолян при изготвяне на Решение по ОВОС. Във връзка с изпълнение на условие от Решението по ОВОС в РИОСВ – Смолян от страна на „БАРА ГРУП“ ЕООД, е предоставена „Оценка на риска за здравето на живущите в кв. Устово, гр. Смолян“, която е изпратена на РЗИ - Смолян с официално писмо за компетентно становище, но до настоящия момент не е получен отговор. По повод писмо от Областна администрация Смолян, във връзка със „Сигнал от жителите на кв. Устово против изграждането на Централа за производство на електрическа енергия от Биомаса“ до РИОСВ – Смолян“, е изготвен обстоен отговор  на поставените въпроси и е предоставена цялата документация на електронен носител, във връзка с издаване на Решение по ОВОС № СМ-02-05/2011г. от 12.12.2011г. на директора на РИОСВ - Смолян. Копие от документацията е предоставена и на Община Смолян.

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян