Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

04.07.2014

Експертите на РИОСВ – Смолян извършиха през м. юни 129 проверки. Проверени са 125 обекта и са издадени 19 предписания и едно наказателно постановление на”Родопея Белев” ЕООД  с наложената имуществена санкция от 2 000 лв. Извършени са пет извънредни проверки  по подадени сигнали. Проверен е  бетонов възел в с. Крайна, общ. Неделино. Преписката е изпратена до Районна прокуратура Златоград, за изясняване собствеността и законността  на обекта. По сигнал от телефон 112 за замърсяване на река Черна с нефтопродукти в района на кв. Райково, гр. Смолян, е извършена проверка. Експертите са установили, че при зареждане на автомобил в гаража на „Титан Клинър“ ЕООД  се е спукал маркуч на цистерната и е изтекло около 300 литра дизелово гориво  към река Черна. Съставен е констативен протокол и са дадени предписания остатъците от разлива да се съберат,  а участъкът да се третира с пясък и трици. Проверен е и сигнал за добиване на инертни материали от река Тикленска и преработката им от ТМСИ „Крайна“, собственост на „Стройимпекс Неделино – 98“ ООД гр. Неделино (в ликвидация). При извършване на проверката на обекта не е имало лица. По случая ще бъде внесена  преписка в Района прокуратура- Златоград. По жалба за изземане на руднична баластра, претрошаването й и последващо влагане като основа в инфраструктурни проекти на територията на Община Баните е  извършена проверка на трошачната инсталация на площадка на Руднично Давидковско поле, където се влага претрошения материал. Направени са  радиологични измервания на рудничната баластра  в района и са взети проби. При извършване на проверката от Община Баните и „Пътинженеринг”ЕООД-Пловдив не бяха представени документи за законността на добива.

 

Подробен отчет за дейността на инспекцията през май 2014 г е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com//, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”

Връзки с обществеността”, РИОСВ – Смолян