Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.06.2014

През май експертите на РИОСВ - Смолян извършиха 179 проверки. Проверени са 139 обекта. Дадените са 29  предписания,  съставен е един акт, издадени са две наказателни постановления и е наложена  една  нова имуществена санкция. На ”Родопея Белев” ЕООД е връчен акт за нарушение по Закона за водите, както и за ползване на воден обект, без необходимото основание. Предстои издаване на наказателно постановление. Наказателни постановления са  издадени на ”Еко Хидро – 90” ООД и ЕТ ”Али Дервиш”.  На ”Еко Хидро – 90” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 12 000 лв., за извършване на дейности по третиране на отпадъци без регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.  Наложена е и  имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на ЕТ ”Али Дервиш”, заради събиране на излезли от употреба автомобили и разкомплектоването им, без необходимото разрешение по Закона за управление на отпадъците. На ”Рудметал” АД е наложена текуща месечна имуществена санкция в размер на 122 лв. Санкцията е за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадните води от рудник ”Димов дол”, изпускани в р. Елховска.

 

Подробен отчет за дейността на инспекцията през май 2014 г е публикуван на интернет страницата, http://www.smolyan.riosv.com, ниво „Доклади, планиране и отчитане” – „Месечни отчети”