Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.05.2014

През април, експерти на РИОСВ - Смолян са извършили 118 проверки. Проверени са 79  обекта  и са  дадени 61  предписания. Издадени  са и 3 наказателни постановления - на ЕТ „Ник 60 Недялко Колаксъзов”, на „Горубсо - Мадан”АД, за рудник „Крушев дол и  Хвостохранилище ”Рудозем-2”. Наложена е месечна имуществена санкция от 164 лв. на ЕТ „Ник 60 Недялко Колаксъзов”, след като бе проверен  цех за рибопреработка „Сините ханчета”, собственост на едноличния търговец. Санкцията е заради превишение  на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, заложени в Разрешителното за заустване  на отпадъчни  води. Наложена е месечна имуществена санкция на Горубсо - Мадан”АД, стопанисващ рудник „Крушев дол” в размер на 1329 лв , за превишение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показатели, заложени в Разрешителното за заустване на отпадъчни води. Наложена е и месечна имуществена санкция в размер 1359 лв. на Горубсо - Мадан” АД, стопанисващ Хвостохранилище ”Рудозем-2”, за превишение на ИЕО по показатели,  заложени в разрешителното за заустване на отпадъчни води. На „Горубсо - Мадан”АД  са дадени  предписания във връзка със зачестилите сигнали и жалби, свързани със замърсяването на околната среда от рудодобивната дейност. В сила е наложената през януари 2014 г. месечна имуществена санкция в размер на 1058 лв.  на  „Лъки Инвест - Джурково” ЕООД, експлоатиращ  рудник ” Джурково”  - Лъки. Санкцията е  за превишение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показатели, заложени в Разрешителното за заустване на отпадъчни води.