Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.05.2014

Семинар на тема: “Хармонично съжителство между  мечките и хората в планинските райони" ще се проведе  на 9 и 10 май в  СПА-хотел „Девин”  от  09:30 часа. Той е организиран в рамките на проект: „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”   Бенефициент е Регионална инспекция по околната среда и водите –Смолян .По време на семинара ще бъдат  представени постигнатите резултати до момента,  предстоящите дейности, както и мерките  за  превенция и намаляване на щетите от мечки. Предвижда се обсъждане на добрите практики от други страни за намаляване на щетите от мечки и едри хищници върху селскостопанското имущество. За участие са поканени пчелари, земеделци и животновъди, местни власти, НПО и научни институции. Лектори на семинара са доц. Диана Златанова, Александър Дуцов, Костадин Вълчев и  Генади Гаврилов - Сдружение за дива природа „Балкани“, доц. д-р. Цонка Оджакова - Опитна станция по земеделие и животновъдство - Смолян.