Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.04.2014

На 15 и 16 април 2014 г. в хотел «Кипарис алфа»-Смолян  ще се проведе заключителното обществено обсъждане и приемане на Дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите от мечки на територията на РИОСВ- Смолян. То се организира в изпълнение на проект: „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян”. Проектът  е финансиран от Оперативна програма „Околна среда  2007-2013“  и съфинансиран от бюджета на Република България. За участие са поканени заинтересованите страни от всички общини на област Смолян, както и общините Сатовча и Ардино, ЮЦДП, РДГ-Смолян, ДГС и ДЛС, Южно-централно държавно предприятие-Смолян, фермери, пчелари, неправителствени организации, туристически дружества, граждани и медии. Основната цел е финалното обсъждане и приемане на Дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите от мечки в региона. Разработването и обсъждането на програмата е дългосрочен процес и е една от  ключовите дейности по проекта, която се реализира 2013 и 2014г. По-голямата част от заложените мерки в програмата вече са  представяни  и  дискутирани по време на срещите  с местна власт, отговорни  институции , НПО и граждани от  региона, както и по време на първото обществено обсъждане на програмата, състояло се през февруари. На форума ще бъдат представени основните цели на програмата, нейният териториален обхват, както и предлаганите мерки за  превенция и намаляване на щетите от мечки.  Част от  тези мерки са създаване на хранителна база за мечката, безплатно раздаване на земеделските стопани  на електропастири и овчарски кучета,спрейове за защита,  PR-кампания  и други,  вече се реализират  в рамките на настоящия проект. Ще бъдат обсъдени и дейности, свързани с реализацията на дългосрочната програма. Ще бъде  представена  създадената в рамките на проекта ГИС-базирана информационна система за подаване на сигнали за нанесени щети от мечки. С нея ще бъдат запознати и обучени да работят всички заинтересовани.