Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Обществено обсъждане на Дългосрочна програма за намаляване на щетите от мечки

04.03.2014

На 27 февруари 2014 година в РИОСВ-Смолян се проведе обществено обсъждане на Дългосрочната програма от мерки за  намаляване на щетите от мечки, организирано в  изпълнение на проект: „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Европейския съюз чрез Оперативна програма  „Околна среда  2007-2013“ и национално съфинансиране от държавния бюджет. В обсъждането участие взеха представители на различни институции от региона -Областна управа - Смолян, Южно централно държавно предприятие - Смолян, Регионална дирекция по горите - Смолян, държавните горски стопанства от областта,  кметове  и кметски наместници на населени места в община Смолян, ловно-рибарски сдружения, фермери, пчелари, неправителствени организации, медии и др. Основната цел на събитието беше представяне и обсъждане на проекта на Дългосрочна програма за намаляване на щетите от мечки в региона. Създаването и обсъждането на тази програма е една от ключовите дейности по проекта. При обсъждането на програмата със заинтересованите страни бяха представени целите на програмата, нейният териториален обхват, както и предлаганите мерки за  превенция и намаляване на щетите от мечки.  Част от тези мерки, като създаване на хранителна база за мечката, раздаване на земеделските стопани  на електропастири и овчарски кучета,  PR-кампании и други,  се реализират  в рамките на настоящия проект. По време на дискусията бяха направени предложения и препоръки, които ще бъдат взети предвид при подготовката на финалния вариант на програмата, който ще бъде обсъдени и  представен през следващите месеци.

Снимки от събитието