Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

18.02.2014

РИОСВ - Смолян проведе работна среща с оператори на площадки за събиране и третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, както и производствени, и битови отпадъци. Срещата беше организирана по инициатива на инспекцията и във връзка с изготвяне на годишните отчети за дейностите по отпадъци, съгласно новата НАРЕДБА № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. В срещата взеха участие представители на 34 фирми от териториалния обхват на РИОСВ-Смолян. Експертите по управление на отпадъците  представиха презентации, за попълване на годишни отчети за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци.  В хода на дискусията бяха дадени отговори на възникналите въпроси  от страна на бизнеса.