Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.12.2013

 

 

Проект за Подробен устройствен план ( ПУП- ПРЗ ) за “Вилно селище” в поземлени имоти с идентификатори 23025.49.1 и 23025.50.5, местност “Чинлий, в зсмлището на гр.Доспат, Община Доспат, област Смолян.

 

1. Информация за възложителя:

“Холидей фиш” ООД, жк.”Дружба - 2” комп."Цариградски", гр.София

 

Делян Делянов 

 

 

Антим Делянов 

 


 

 

2.  Обща информация за проекта – ( ПУП – ПРЗ ) за “Вилно селище”.

 

 

а) Основание за изготвяне на ( ПУП-ПРЗ)

Със заповеди  №  А – 079 от 04.02.2010г и №  А – 073 на кмета на Община Доспат с разрешително от 04.02.2010г. изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 23025.49.1 и 23025.50.5 в землище гр.Доспат.

 

С подробен устройствен план върху поземлени имоти с идентификатори 23025.49.1 и 23025.50.5 се обособяват УПИ със следните устройствени показатели:

 

 

- УПИ I – 49.1 – за Вилно селище. Обща площ на УПИ – 0,946дка.; застрояване с 4 броя еднофамилни сгради,

 

 

максимална плътност на застрояване ( Пзастр.) - 22%;

 

 

максимална интензивност на застрояване ( Кинт) - 0.7;

 

 

максимална озеленена площ ( Позел) – 60%;

 

 

височина до било покрив – 10м.

 

 

- УПИ III – 50.5 – за Вилно селище. Обща площ на УПИ – 1,79 дка.;

 

 

застрояване с 6 броя еднофамилни сгради;

 

 

максимална плътност на застрояване ( Пзастр.) - 22%;

 

 

максимална онтензивност на застрояване ( Кинт) 0.7;

 

 

максимална озеленена площ ( Позел) – 60%;

 

 

височина до било покрив – 10м;

 

 

С устройствени схеми към ( ПУП – ПРЗ ) са решени транспортното обслужване, електрозахранването, водоснабдяването и канализирането на “Вилното селище”. Същите са съгласувани със заинтересованите ведомства.

 

 

 

б) Период на действие и етапи на изпълнение на проекта.

 

Реализирането на обекта ще започне след изпълнение на съгласувателните работи и одобряване на ПУП от Община Доспат, изпълнение на процедурите по ЗОЗЗ, израбитване и одобряване на инвестиционен проект. Планираното реализиране на проекта е в периода 2014-2015 година.

 

 

 

в) Териториален обхват.

 

ПУП –ПРЗ за “Вилно селище” е разрабтен върху ПИ - 23025.49.1 и ПИ -23025.50.5, които са замеделски имоти с начин на трайно ползване “ливада”.

 

 

Имотите граничат с републиканска пътна мрежа. ПИ – 49.1 граничи със зоната на язовир “Доспат” във връзка с което инвестиционното предложение е     съгласувано с Басейнова  дирекция Западнобеломорски район Благоевград.

 

 

 

г) Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

 

Имотите в които се прецвижда реализирането на Вилно селище не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона от  екологичната мрежа Натура 2000 –Родопи-запад с код BG 0001030, директива 92/ 43/ ЕЕС за местообитанията.

 

 

Планът попада под разпоредбите на чл.31 ал.1 от Закона за биологичното  разнообразие, във връзка с което е изготвен доклад за оценка за степента на въздействие върху защитена зона “Родопи – запад” BG 0001030.

 

д) Основни цели на проекта.  

 

С ПУП –ПРЗ за “Вилно селище” се цели урбанизиране на ПИ – 23025.49.1 и 23025.50.5 с цел реализиране на възможности за отдих в раьона язовир Доспат, както създаване на условия за трудова заетост на инвеститорите. ПУП – ПРЗ е съобразен с решение № 113 прието с протокол № 16 от 07.11.2008 г. на Общински съвет – гр. Доспат.

 

 

 

е) Финансиране на инвестиционното предложение.

 

Финансирането на реализацията на Вилното селище е със собствени срадства на възложителите.

 

 

 

ж) Срокове и етапи за изготвяне на ПУП – ПРЗ и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността.

 

В процеса на изготвяне на ПУП – ПРЗ за Вилно селище в ПИ – 49.1 и 50.5 в землище гр.Доспат и процедурата по екологична оценка се провеждат консултации със заинтересованите страни и с обществеността.

 

 

 

3. Орган ,отговорен за приемането на проекта за ПУП – ПРЗ за “Вилно селище" и  орган, отговорен за прилагането на ПУП – ПРЗ.

 

Органът отговорен за одобряване и прилагането на ПУП – ПРЗ е Община  Доспат – обл. Смолян.

 

 

 

4.  Място за публичен достъп.

 

Проектът за ПУП – ПРЗ за “Вилно селище”, доклада за екологична оценка с всички приложения към него и техническото резюме на доклада за екологична оценка са на разположение на заинтересованите на адрес:

 

 

- гр.Доспат – Община Доспат, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

 

 

- гр.Смолян – РИОСВ – ул.”Дичо Петров” 16.

 

 

 

5) Време за публичен достъп.

 

30 дни от датата на публикуване на настоящото съощение от 21.12.2013г. до      21.01.2014г.

 

 

 

6) Начин на изразяване на становище.

 

Становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес:

 

 

гр. Доспат, общ. Доспат, ул.”Първи май” № 3

 

 

тел. 03 045/ 23-10;  факс 03 045/ 23-12;

 

email:

 

 

 

obshtinadospat@abv.bg