Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.08.2012

Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№КПД-14-350/15.08.2012г. за Изграждане на „Комплексен проект за бензиностанция, газстанция, автомивка, авторемонтна работилница, пункт за периодични технически прегледи на моторни превозни средства, складове, зона за озеленяване и спортни дейности” в УПИ - парцел І -812(първи) от квартал 64 (шестдесет и четвърти), с обща площ от 6900 кв.м по действащия план на село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МАЕГЕ” ЕООД БУЛСТАТ 202000296 с управител Емине Мехмедова Мименова, ул. „Михаил Антонов“ №9, с. Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград, тел. 0887 57 14 13.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян) приема представената от Вас документация за изграждане на „Комплексен проект за бензиностанция, газстанция, автомивка, авторемонтна работилница, пункт за периодични технически прегледи на моторни превозни средства, складове, зона за озеленяване и спортни дейности” в УПИ - парцел І -812(първи) от квартал 64 (шестдесет и четвърти), с обща площ от 6900 кв.м по действащия план на село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград, като уведомяване на компетентния орган по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и в изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба.

След преглед на внесената документация, РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Така заявено инвестиционно предложение предвижда изграждане на бензиностанция, газстанция, автомивка, авторемонтна работилница, пункт за периодични технически прегледи на моторни превозни средства, складове, зона за озеленяване и спортни дейности и попада в обхвата на т. 10, буква „б” на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на Закона подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е урегулиран поземлен имот /УПИ/ - парцел І -812(първи) от квартал 64 (шестдесет и четвърти), с обща площ от 6900 кв.м по действащия план на село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград и не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположените защитени зони са: ЗЗ „Долна Места” за местообитанията с идентификационен код BG 0000220, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, отстояща на около 700 м и ЗЗ „Места“ за дивите птици с идентификационен код BG 0002076, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 51/2010 г.)” с идентификационен код BG 0002076, която отстои на около 2400 м.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.), оценка за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 3 от горецитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, бе извършена преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко разположените защитени зони - ЗЗ „Ломовете” с код BG 0000608 и ЗЗ „Ломовете” с код BG 0002025, поради следните мотиви:

- реализацията на предложението няма да засегне пряко или косвено типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони;

- предвид характера на терена и неговата антропогенна повлияност, няма вероятност от увреждане на ключови елементи в защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в тях;

- не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.