Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.04.2008

Днес /14 април/ стартира едномесечния срок за обществени обсъждания на проекто-заповедта на защитена зона „Персенк”. Зоната се обявява за опазване на дивите птици и е с обща площ 161 196,700 дка. Обхваща землищата на с. Лясково, с. Чуреково, с. Брезе, с. Михалково, община Девин, област Смолян, с. Зорница, с. Малево, с. Забърдо, с. Орехово, гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян, с. Широка Лъка, община Смолян, област Смолян, с. Ситово и с. Лилково, община Родопи, област Пловдив.

Общо 5 са ограничителните действия включени в проекто-заповедта и те са свързани със забрана за разораването и залесяването на ливади, пасища и мери; премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) в земеделските земи; извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на мочурища и естествени водни обекти; подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни такива на разстояние до 50 м от границите на водните обекти; . подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни такива на разстояние до 50 м от границите на водните обекти.

В рамките на едномесечният срок всички заинтересовани лица могат да представят пред министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения във връзка с предвидените забрани. В периода РИОСВ-Смолян ще организира и обществени обсъждания на проекто-заповедта по общини.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg и е на разположение в административните сгради на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Пловдив (гр. Пловдив, бул. “Марица” №122) и РИОСВ-Смолян (гр. Смолян, ул. Дичо Петров №16).