Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.04.2013

Работна среща за разясняване на новите изискванията за водене на отчетност при третиране на отпадъци проведе РИОСВ-Смолян. В нея взеха участие всички 15 фирми на територията на инспекцията, които имат разрешителни за третиране на отпадъци. Това са лица, осъществяващи дейност с отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, хартия, стъкло, пластмаса и гуми. Срещата е за запознаване на фирмите с изискванията на Закона за управление на отпадъците и отчетност.

Глобата за юридически лица, които не водят отчетност или предоставят грешна информация, е от 2 до 6 хиляди лева.