Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

01.03.2013

Текуща месечна имуществена санкция в размер на 2153 лв. ще наложи РИОСВ-Смолян на „Горубсо Мадан” АД. Причината е замърсяване на поречието на река Маданска от дейността на рудник „Крушев дол” с неразтворени вещества, кадмий и цинк. Санкцията влиза в сила от 12 февруари, защото от тази дата е пробата, с която е установено замърсяването по посочените показатели. В края на миналата седмица бе извършена проверка по сигнал за „побеляване” на река Маданска и бе взета водна проба за анализ.

Замърсяването на поречието на река Маданска от дейността на рудник „Крушев дол” е в резултат на повишеното количество води от снеготопене и валежи, които постъпват в подземните пречиствателни съоръжения-утайници.

За констатираното нарушение ще бъде съст авен и акт за административно нарушение.