Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.03.2012

РИОСВ-Смолян засили контрола върху работата на Градска пречиствателна станция за отпадни води - Рудозем. Това се наложи поради факта, че в резултат на тежката зима и ниски температури е затруднена нормалната експлоатация на обекта. От експерти на инспекцията е констатирано, че поради замръзване на вторичния утаител и натрупано голямо количество уплътнена утайка, пречиствателната станция не работи В резултат на това е допуснато заустване на непречистени води в река Арда.

При последващите проверки от експерти на РИОСВ-Смолян се констатира, че се предприемат мерки за въвеждането на съоръженията в нормален експлоатационен режим. Взети са водни проби.