Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Цех за производство на дървесни пелети“, в УПИ 525, кв.92, по регулационния план на с. Павелско, общ. Чепеларе, обл. Смолян

03.10.2023

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. № КПД-11-627-(2)/29.09.2023г. за: „Цех за производство на дървесни пелети“, в УПИ 525, кв.92, по регулационния план на с. Павелско, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение и на основание чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам за следното:
·     Съгласно чл. 6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, следва да осигурите обществен достъп за изразяване на становища от заинтересовани лица до предоставената Ви информация за най-малко 14 дни: - чрез интернет страницата, както и на обществено достъпно място в Община Смолян и Кметство с. Павелско.
Съгласно чл. 6, ал.10, т.2 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни след изтичането на срока по т.1, следва да изпратите в РИОСВ - Смолян, резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по образец, съгласно приложение № 7 от Наредбата за ОВОС.

На основание чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомявам, че електронно копие от искането и информация за инвестиционното предложение можете да намерите на следния линк:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45385 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“.