Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино”- находище „Китница“ в землище на с.Чернигово, с.Дедино, с.Търна, с.Боровица, с.Китница, с. Долно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали

20.09.2023

 О Б Я В А

за
Постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 01/2023 год. от 18.09.2023г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян
 
На основание чл.99, ал.6, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян), съобщава за поставено съобщение на 18.09.2023г. на информационното табло и интернет страницата на РИОСВ – Смолян, както и за публикувана обява във вестник „24 часа“, бр. 223 от сряда 20 септември 2023г., на стр.43 (държавни •ОБЯВИ •общински - второто каре) за постановеното Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ–01-01/2023 год. от 18.09.2023г. на Директора на РИОСВ – Смолян, за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино” - находище „Китница“ в землище на с.Чернигово, с.Дедино, с.Търна, с.Боровица, с.Китница, с. Долно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали с възложител: „Горубсо-Кърджали“ АД.
 
На основание чл.99, ал.7 от ЗООС, достъпа до решението е осигурен чрез интернет страницата на адрес:
http://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=1 и по реда на Закона за достъп до обществена информация на 18.09.2023г.
 
20.09.2023г.
гр. Смолян