Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.01.2011

РИОСВ-Смолян предписа на „Горубсо Мадан”АД спешно да изгради утайници за механично пречистване на подземните води, инфилтрирали от рудник „Крушев дол”. Това стана след извършена проверка, при която е констатирано, че е допуснато замърсяване от води, с високо съдържание на неразтворени вещества и олово, просмукали се през стари, отработени преди десетки години пространства, в които се е извършвал добив на руда по подземен способ. Съдържанието на неразтворените вещества и оловото във водните проби, взети непосредствено под рудника /там къде са се влели замърсените води / в реката е около 12 пъти над допустимите стойности. По течението на река Маданска замърсяването затихва, като съдържанието на олово в пробата, взета в гр. Мадан е много близко до допустимата норма /при норма 0,05 mg/l, отчетената концентрация е 0,055 mg/l/, а неразтворените вещества са 10 пъти под нормите. Няма технологични причини или аварийна ситуация при работата на рудник „Крушев дол”, която да е предизвикала замърсяването, показват още проверките на инспекцията. Експлоатацията на отработените пространства, е преустановена преди много години и сегашните добивни работи се извършват изцяло под тези нива. Водите от рудника преминават през пречиствателни съоръжения и се заустват в различна точка, от тази в която сега се констатират наднормените стойности. Въпреки, че дейността на концесионера не е довела до директно замърсяването на реката, дружеството е отговорно, че не е предвидило и реализирало превантивни мерки за пречистване на тези води преди заустването им.

Днес от експерти на РИОСВ-Смолян и Регионална лаборатория - Смолян отново ще бъдат взети водни проби от същите пробовземни точки. На дружеството ще бъде наложена санкция, като размера и вида и ще се определят допълнително въз основа на резултатите от анализираните показатели.