Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.01.2011

Стойностите на олово в река Юговска продължават да бъдат над нормите, показват резултатите на взетите водни проби от РИОСВ-Смолян и Регионална лаборатория - Смолян два дни след инцидента. Концентрацията на тежкия метал е 6 пъти над пределно допустимата в пробата, взета под хвостохранилище „Лъки-2 - комплекс”. В другата пробовземна точка - преди вливането на река Юговска в река Чепеларска, резултатите показват вече малко превишение от 0,2 пъти над допустимите норми, а стойността на оловото в река Чепеларска след вливането на река Юговска е 2 пъти под допустимите норми. Все още високите стойности на олово се дължат на заустванията на води, които увличат хвост по естествените подземни колектори от каверни, в които е отложен в следствие на инцидента. Значителното намаляване на тежкия метал по-надолу в реката е в резултат на малкият дебит на инфилтрационните води от хвостохранилището.

Утре (дна седмица след инцидента) от експерти на РИОСВ-Смолян и Регионална лаборатория - Смолян отново ще бъдат взети водни проби от същите пробовземни точки.