Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.01.2011

Наднормени стойности на олово показват резултатите на взетите водни проби от река Юговска. Концентрацията на тежкия метал е 4 пъти над пределно допустимата в пробата, взета под хвостохранилище „Лъки-2 - комплекс”. В другата пробовземна точка - преди вливането на река Юговска в река Чепеларска, резултатите показват превишение 2 пъти над допустимите норми. Замърсяването е вследствие на отваряне на каверна от срутени скални маси на язовира на хвостохранилището в Лъки. В резултат се е получило увличане на хвост и изнасянето му чрез подземните естествени колектори към река Юговска, откъдето замърсяването е достигнало и река Чепеларска. Останалите тежки метали са с концентрации значително под нормите. Показатели - PH, електропорводимост, цианиди, ХПК неразтворени вещества също са под пределно допустимите - за цианиди до 5 пъти, желязо до 50 пъти, ХПК /химична потребност от кислород/ - почти 18 пъти, което показва, че на са застрашени речната флора и фауна.

При повторната проверка на инспекцията е установено, че замърсяването видимо затихва - водите на река Юговска са избистрени и го няма специфичното сиво оцветяване, констатирано в деня на инцидента. Взети са повторно водни проби.