Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Стопанска сграда – кравеферма“, в м. „Драганица“, ПИ №002064, землище на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян

02.05.2023

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Стопанска сграда – кравеферма“, в м. „Драганица“, ПИ №002064, землище на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от ОВОС с вх.№ КПД-11-201-(12)/28.04.2023г. за инвестиционно предложение, за инвестиционно предложение: „Стопанска сграда – кравеферма“, в м. „Драганица“, ПИ №002064, землище на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Към документацията е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35037 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 02.05.2023г.