Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Реконструкция и рехабилитция на съществуващ лифт "Пътническа въжена линия (ПВЛ) - 5 „Ардашлъ - връх Снежанка“ и ПУП ПП за трасето на съоръжението, в ПИ: 69345.6.208, 115; 0.160; 6.112; 6.500; 6.501; 0.162; 6.1152; 6.156 и ПИ 67653.447.705

16.12.2022

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитция на съществуващ лифт "Пътническа въжена линия (ПВЛ) - 5 "Ардашлъ - връх Снежанка" и ПУП парцеларен план за трасето на съоръжението, находящо се в поземлени имоти: 69345.6.208, 69345.6.115, 69345.0.160, 69345.6.112, 69345.6.500, 69345.6.501 69345.0.162, 69345.6.1152, 69345.6.156, землище на с. Стойките, общ. Смолян и поземлен имот 67653.447.705, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян
 С Ъ О Б Щ А В А:
Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. №КПД-11-1051-(2)/15.12.2022г., за инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитция на съществуващ лифт "Пътническа въжена линия (ПВЛ) - 5 "Ардашлъ - връх Снежанка" и ПУП парцеларен план за трасето на съоръжението, находящо се в поземлени имоти: 69345.6.208, 69345.6.115, 69345.0.160, 69345.6.112, 69345.6.500, 69345.6.501 69345.0.162, 69345.6.1152, 69345.6.156, землище на с. Стойките, общ. Смолян и поземлен имот 67653.447.705, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. Към документацията е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41702 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 16.12.2022г.