Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Соларен парк за производство на ел. енергия, склад, гараж, битова сграда и навеси“ в ПИ с идентификатор 65440.45.55, м. „Бели бряг“ землище на с. Сатовча, обл. Благоевград

30.09.2022

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Соларен парк за производство на ел. енергия, склад, гараж, битова сграда и навеси“ в ПИ с идентификатор 65440.45.55, м. „Бели бряг“ землище на с. Сатовча, обл. Благоевград, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. №КПД-11-754-(2)/13.09.2022г. и допълнителна информация с вх.№КПД-11-754-(4)/29.09.2022г., за инвестиционно предложение: „Соларен парк за производство на ел. енергия, склад, гараж, битова сграда и навеси“ в ПИ с идентификатор 65440.45.55, м. „Бели бряг“ землище на с. Сатовча, обл. Благоевград. Към документацията е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40707 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 30.09.2022г.