Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.06.2010

Да се преработят докладите по екологична оценка за курортните туристическите ядра „Преспа” и „Смолянски езера” реши регионалният експертен екологичен съвет към РИОСВ-Смолян. Целта е да се намалят броя на предвидените в плановете посетители, като се предложи разумна алтернатива. Строителството в границите на защитените зони също да бъде силно редуцирано предложиха експертите на РИОСВ-Смолян. Друга препоръка е да се анализира кумулативното въздействие на двата плана с други планове и програми, които предстои да се реализират в съответните райони. Необходимо е да се изясни дали при новите условия депото за ТБО-Смолян ще успее да приеме и за какъв период отпадъците от курортните ядра. Друг пропуск е, че не са предвидени и места за отреждане на депа за земни маси по време на строителството на обекта. В плана не са отразени местата за разполагане на подземни бункери за събиране на битовите отпадъците.

Всичко това наложи вземане на решение за преработка на двете екологични оценки, като преди това е необходимо да бъдат преработени и самите планове, на база на които са изготвени докладите.