Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.08.2022

 ПРОТОКОЛ 7

Днес, 01.08.2022 год. комисия в състав:

Председател: Кирил Й. Граховски – директор на дирекция „КПД“

 

Членове:    1.Георги Б. Георгиев – началник на отдел „ПД“

                   2. Евгени В. Невенов – главен експерт в Дирекция „КПД“

                   3. Георги Т. Кисьов – главен юрисконсулт в Дирекция „АФПД“

                   4. Маргарита Й. Маргаритова – главен експерт в  Дирекция „АФПД“

 

Във връзка с подадена жалба с вх. ЛС-02-5/01.08.2022 год. от госпожа инж. Христина Анастасова Сбиркова - Канавос, в нейно присъствие и в качеството й на кандидат за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол и превантивна дейност“, отдел „Контрол на околната среда“, в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“  се извърши преглед на решения Варант1 тест от нея. Кандидатът изрази мнение, че същият е решен от нея правилно, като при прегледа на теста, не изрази съмнения относно истинността му. Поради изразено съмнение за правилните отговори от госпожа Сбиркова – Канавос, беше запозната с точните разпоредби от Закона за управление на отпадъците, които са цитирани в теста, като въпроси. Кандидатът изрази становище, че така записани въпросите са двусмислени и многозначни, които могат да се тълкуват разширително.

Конкурсната комисия потвърждава крайния резултат от четири точки –  четири правилно дадени отговори от поставените петнадесет въпроса на тест Вариант 1 за длъжността  старши експерт в дирекция “Контрол и превантивна дейност“, отдел „Контрол на околната среда“, в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“.

 

Председател:

Директор на дирекция „КПД“ ………………/п/………..

                                                  /Кирил Й. Граховски/

 

Членове на комисията:

1.      Началник на отдел „ПД“… ………………/п/………..

                                               Георги Б. Георгиев

 

2.      Главен експерт в Дирекция „КПД“… ………/п/……….

                                                           Евгени В. Невенов

 

3.      Главен юрисконсулт…………………/п/……….

                                               Георги Т. Кисьов

 

4.      Главен експерт в Дирекция „АФПД“…… ………/п/……

                                               Маргарита Й.Маргаритова