Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Модернизиране и ефективно използване на ресурсите за подобряване на жизнеспособността на стопанството“, в ПИ 73105.10.28 с. Триград, община Девин“; ПИ 73105.28.471; ПИ 87223.152.8 по КККР на село Ягодина, м. „Башиш“, община Борино“, област Смолян.

03.08.2022

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Модернизиране и ефективно използване на ресурсите за подобряване на жизнеспособността на стопанството“, включващо: 1. „Реконструкция и преустройство на селскостопанска сграда в „Животновъдна ферма“, находяща се в ПИ с идентификатор 73105.10.28 по КККР на село Триград, местност „Аджиларска река“, община Девин“; 2. „Реконструкция и основен ремонт на сграда с идентификатор 73105.28.471.1, построена в ПИ с идентификатор 73105.28.471 по КККР на село Триград, местност „Шехово“, община Девин“; 3. „Изграждане на навес за лятно – пасищно отглеждане на говеда в имот с идентификатор 87223.152.8 по КККР на село Ягодина, местност „Башиш“, община Борино“, област Смолян, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

С Ъ О Б Щ А В А:
Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. №КПД-11-251-(10)/03.08.2022г., за инвестиционно предложение: „Модернизиране и ефективно използване на ресурсите за подобряване на жизнеспособността на стопанството“, включващо: 1. „Реконструкция и преустройство на селскостопанска сграда в „Животновъдна ферма“, находяща се в ПИ с идентификатор 73105.10.28 по КККР на село Триград, местност „Аджиларска река“, община Девин“; 2. „Реконструкция и основен ремонт на сграда с идентификатор 73105.28.471.1, построена в ПИ с идентификатор 73105.28.471 по КККР на село Триград, местност „Шехово“, община Девин“; 3. „Изграждане на навес за лятно – пасищно отглеждане на говеда в имот с идентификатор 87223.152.8 по КККР на село Ягодина, местност „Башиш“, община Борино“, област Смолян. Към документацията е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39872 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 03.08.2022г.