Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.07.2022

Извлечение от

Протокол за резултатите от проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в Дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Контрол на околната среда“, направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите “ в Регионална инспекция по околната среда и води – гр. Смолян

І. Кандидати явили се на тест

На тест, проведен на 28.07.2022 год. в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, от 10:00 часа се явиха следните кандидати:

 

1.  Списък с резултатите на кандидатите, явили се  на тест:

           

Име, презиме и фамилия на кандидатите

Брой верни отговори

Брой точки

 

Коефициент

Резултат от теста

1.

Миглена Ясенова Бозукова

13

13

3

39

2.

Христина Анастасова Сбиркова - Канавос 

4

4

3

12

3.

Фидана Митева Андреева

15

15

3

45

 

 

2. Въз основа на резултатите от теста се допускат до интервю кандидати, които са получили минимален брой точки  от теста - 30 т.:

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидатите

Брой точки

1.

Миглена Ясенова Бозукова

39

2.

Фидана Митева Андреева

 45

 

 

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 29.07.2022 г. (петък) от 10:00 часа в сградата на РИОСВ – Смолян на ул. „Дичо Петров“ № 16, Конферентна зала за провеждане на интервю.

 

3. Недопуснати кандидати до интервю.

 

- Христина Анастасова Сбиркова-Канавос – поради недостигане на минималния брой точки от теста.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Директор на дирекция „КПД“ ………/п/………….

                                                  /Кирил Граховски/

28.07.2022 год.