Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.07.2022

 Извлечение от

Протокол за резултатите от проведен тест с кандидатите за длъжността младши експерт в Дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони “ в Регионална инспекция по околната среда и води – гр. Смолян

І. Кандидати явили се на тест

На тест, проведен на 28.07.2022 год. в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, от 11:30 часа се явиха следните кандидати:

 

1.  Списък с резултатите на кандидатите, явили се  на тест:

           

Име, презиме и фамилия на кандидатите

Брой верни отговори

Брой точки

 

Коефициент

Резултат от теста

1.

Стефка Трайкова Кирева

12

12

3

36

2.

Миглена Ясенова Бозукова

12

12

3

36

3.

Шинка Димитрова Славчева

9

9

3

27

4.

Мариана Трифонова Софрониева

10

10

3

30

 

 

2. Въз основа на резултатите от теста се допускат до интервю кандидати, които са получили минимален брой точки  от теста - 30 т.:

 

Име, презиме и фамилия на кандидатите

Брой точки

1.

Стефка Трайкова Кирева

36

2.

Миглена Ясенова Бозукова

36

3.

Мариана Трифонова Софрониева

  30  

 

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 29.07.2022 г. (петък) от 11:00 часа в сградата на РИОСВ – Смолян на ул. „Дичо Петров“ № 16, Конферентна зала за провеждане на интервю.

 

3. Недопуснати кандидати до интервю.

- Шинка Димитрова Славчева – поради не достигане на минималния брой точки от теста

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Директор на дирекция „КПД“ ………/п/………….

                                                  /Кирил Граховски/

28.07.2022 год.