Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Почистване и разреждане на дървесна растителност в земеделска земя“, находящо се в ПИ с идентификатори: 05414.2.12, 05414.2.14, 05414.2.111, 05414.2.110 и 05414.2.157, землище на с. Бориково, общ. Смолян, обл. Смолян

20.07.2022

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Почистване и разреждане на дървесна растителност в земеделска земя“, находящо се в ПИ с идентификатори: 05414.2.12, 05414.2.14, 05414.2.111, 05414.2.110 и 05414.2.157, землище на с. Бориково, общ. Смолян, обл. Смолян, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

 С Ъ О Б Щ А В А:
Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. №КПД-11-516-(2)/11.07.2022г., за инвестиционно предложение: „Почистване и разреждане на дървесна растителност в земеделска земя“, находящо се в ПИ с идентификатори: 05414.2.12, 05414.2.14, 05414.2.111, 05414.2.110 и 05414.2.157, землище на с. Бориково, общ. Смолян, обл. Смолян. Към документацията е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40093  раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 20.07.2022г.