Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.06.2010

Производствената дейност на машини и линия за кашкавал на обект МПП „Алада” към ЕТ„ Алада-Мохамед Банашък”, с. Бял извор, общ. Ардино да бъде преустановена от 9.00 часа днес разпореди със заповед директора на РИОСВ-Смолян. Причината е констатираното в петък /04.06.10 г./ нерегламентирано изпускане в р. Бялизворска на суроватка и резултати от водната проба, показващи десетократно превишаване на показателите, регламентирани в разрешителното за заустване за категорията на водоприемника.

След подаден сигнал в петък вечерта е извършена незабавна проверка от екип на РИОСВ-Смолян и служители на Регионална лаборатория - Смолян. За констатираното нарушение е съставен акт, на база получените резултати от анализите на водните проби ще бъде наложена имуществена санкция и е наложена индивидуална административна мярка - преустановяване на производствената дейност. Заповедта е в сила до предприемане на мерки за предотвратяване на аварийни изпускания на отпадни води и до представяне на убедителни доказателства как обекта ще пречиства или ще се освободи от суроватката.

През месец май тази година РИОСВ-Смолян засили контрола върху млекопреработвателните предприятия в района на общ. Ардино. Всички обекти са проверени за наличие и изправност на пречиствателни съоръжения. Установено е, че само 1 обект има съоръжение (използващо процеса на обратна осмоза), посредством което да може да преработва суроватката от производството на кашкавал. От останалите обекти са представени договори за предоставянето на суроватката на животновъдни ферми в района и извън него. РИОСВ-Смолян започна проверка на договорите и голяма част от тях се оказаха фиктивни. Миналата седмица за разрешаване на проблема с нерегламентираното изхвърляне на суроватка в района беше потърсено съдействието и на РПУ-Ардино и районната прокуратура. Засиленият контрол в района ще продължи.