Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

"Усвояване на суха и повредена от биотични и абиотични фактори дървесина, почистване на пасища, ливади и ниви в земеделски земи или части от тях“, находящо се в землище на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян

12.07.2022

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Усвояване на суха и повредена от биотични и абиотични фактори дървесина, почистване на пасища, ливади и ниви в земеделски земи или части от тях“, находящо се в ПИ с идентификатори: 20033.3.167, 20033.1.506, 20033.4.104, 20033.5.169, 20033.5.28, 20033.5.166, 20033.5.23, 20033.5.61 и 20033.5.19, землище на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

С Ъ О Б Щ А В А:
Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. № КПД-11-477-(7)/12.07.2022г. за: инвестиционно предложение: „Усвояване на суха и повредена от биотични и абиотични фактори дървесина, почистване на пасища, ливади и ниви в земеделски земи или части от тях“, находящо се в ПИ с идентификатори: 20033.3.167, 20033.1.506, 20033.4.104, 20033.5.169, 20033.5.28, 20033.5.166, 20033.5.23, 20033.5.61 и 20033.5.19, землище на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян. Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39990 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 12.07.2022г.