Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.06.2022

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-08-42/27.06.2022г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян, в качеството си на орган по назначаване обявявам конкурс за заемане на длъжността
           
1.За длъжността:
Старши експерт в дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Контрол на околната среда“ направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Регионална инспекция по околната среда и водите
Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1
Правоотношение: Служебно правоотношение
 
1.1 Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
-минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование -  бакалавър;
- минимален професионален опит – 1 година;
- ранг/специфично наименование – V младши ранг като държавен служител;
Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, нормативен акт – Закон за държавния служител 
1.2 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:
- Необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления ПМС №125/24.06.2002 г.: “Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление – „Химически науки“, „Биологически науки“; “Технически науки“ с професионално направление – „Химични технологии“
- компютърна грамотност
-да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност
- съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
2. Начин на провеждане на конкурса:
1 Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
2 Провеждане на интервю.
 
3. Необходими документи:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
- копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит ако има такъв (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) 
- Копие от документи, удостоверяващи придобитият ранг като държавен служител (ако има такива);
- копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава;
 
4. Място и срок на подаване на документи - Документите се подават в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите-Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа. Срокът за подаване на документите е до 17:30 часа на 11.07.2022 г.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Документите може да се подават и по електронен път на адрес riosv-smolyan@mbox.contact.bg,  като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща. При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс. С входящ номер и дата се регистрират в Регионална инспекция по околната среда и водите-Смолян само заявления, към които са представени всички посочени в т. 3 документи. Документи, подадени на електронната поща без квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия.
Конкурсът ще се проведе в сградата на РИОСВ-Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16.
 
5. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Смолян с адрес https://smolyan.riosv.com
 
6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
- Контрол по прилагане на нормативната база за управление на производствени и опасни отпадъци;
- Контрол по прилагане на изискванията за разделно събиране и временно съхранение на отпадъците от лечебните заведения и на съоръженията за третирането им;
- Контролира прилагането на изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;
- Отговаря за прилагането на Регламент /ЕО/ №1013/2006 и националното законодателство относно трансграничен превоз на отпадъци;
- Контрол по прилагане на нормативната база за управление на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми и отпадъци от ПХБ/ПХТ;
- Контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на озоно разрушаващи вещества , при прекратяване на употребата на HCFC, в съответствие с изискванията на Регламент (EO) №517/2014 за веществата, които нарушават озоновия слой;
- Контрол за недопускане изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаване на незаконни сметища;
- Да проверява и предлага на Директора за утвърждаване работни листове за класификация на отпадъците и въвежда и анализира данни в НИСО;
- Съставя АУАН или налага имуществени санкции при констатирано замърсяване на околната среда над допустимите норми, дава предписания със съответните срокове и отговорници по тях за отстраняване на констатирани нарушения.
- Извършва проверки и дава отговори по сигнали и жалби;
- Участва в изготвянето на годишник за дейностите по опазване на околната среда в региона;
- Поддържа и отговаря за досиетата на обектите, генериращи производствени и опасни отпадъци
 
7. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 710 лв.
Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в РИОСВ-Смолян.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ-Смолян и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ-Смолян и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
  1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
  2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
  3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
8. Лице за приемане на документите: Служител определен да приема документи- Гергана Бакалска – старши експерт в дирекция АФПД .
9. Лице за контакт Маргарита Маргаритова главен експерт в дирекция АФПД, тел. 0301/60105 GSM 0887500747; Мариана Сивкова главен експерт в дирекция АФПД, тел. 0301/60105 GSM 0885229760.
 
 
 
Ден на публикуване на обявлението: 28.06.2022 г.
-Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg /
-Специализиран сайт за работа https://www.jobs.bg/
-Интернет страницата на РИОСВ-Смолян - https://smolyan.riosv.com
Краен срок за подаване на документи: 11.07.2022 г. 17:30 часа
 
 
 
инж. Екатерина Гаджева  /п/
 Директор на Регионална инспекция по                                           
околната среда и водите- Смолян