Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.06.2022

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-08-44/27.06.2022 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян, в качеството си на орган по назначаване обявявам конкурс за заемане на длъжността
           
1.За длъжността:
Младши експерт в дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“ направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян
Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1
Правоотношение: Служебно правоотношение
 
1.1 Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
-минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование - „професионален бакалавър по “Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление – „Биологически науки“, „Науки за земята“ или Технически науки – професионално направление „Общо инженерство“ или „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ с професионално направление „Горско стопанство“;
- минимален професионален опит – 0 години/не се изисква;
- ранг/специфично наименование – V младши ранг като държавен служител;
Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, нормативен акт – Закон за държавния служител 
1.2 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:
- Необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления ПМС №125/24.06.2002 г.: “Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление – „Биологически науки“, „Науки за земята“ или Технически науки – професионално направление „Общо инженерство“ или „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ с професионално направление „Горско стопанство“
- компютърна грамотност
-да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност
- съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
2. Начин на провеждане на конкурса:
1 Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
2 Провеждане на интервю;
3. Необходими документи:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
- копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит ако има такъв (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) 
- копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава;
4. Място и срок на подаване на документи - Документите се подават в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите-Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа. Срокът за подаване на документите е до 17:30 часа на 11.07.2022 г.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Документите може да се подават и по електронен път на адрес riosv-smolyan@mbox.contact.bg,  като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща. При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс. С входящ номер и дата се регистрират в Регионална инспекция по околната среда и водите-Смолян само заявления, към които са представени всички посочени в т. 3 документи. Документи, подадени на електронната поща без квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия.
Конкурсът ще се проведе в сградата на РИОСВ-Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16.
5. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Смолян с адрес https://smolyan.riosv.com
6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
-       Изготвяне на писма за преценяване вероятността от въздействието на планове, проекти, програми и инвестиционни предложения.върху предмета и целите на опазване на защитени зони;
-       Изготвяне на решения по оценка за съвместимост (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, в това число: решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, решения по оценка на степента на въздействие върху защитените зони;
-       Изготвяне на становища за преценяване вероятността от въздействието на планове, проекти, програми и инвестиционни предложения върху предмета и целите на опазване на защитени зони при съвместена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и глава втора, раздел пети от Закона за биологично разнообразие;
-       Извършване на контрол по изпълнението на условията, изискванията и мерките в издадените от РИОСВ - Смолян и МОСВ решения по Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони и решения по преценяване необходимостта от ОВОС, решения по ОВОС, становища по ЕО и решения по преценяване необходимостта от ЕО издадени от РИОСВ, когато има разписани условия свързани с предмета на опазване на защитените зони;
-       Извършване на контрол по стопанисването на територии обявени като местообитание на защитени растителни и животински видове или като забележителен и характерен за даден район ландшафт и контрол по прякото по опазване на защитени растителни и животински видове;
-       Извършване на контрол по ползването и опазването на лечебни растения включени в приложението на Закона за лечебните растения;
-       Изготвяне на предписания, съставяне на актове на виновни физически и юридически лица, определяне размера на нанесените щети, конфискации;
-       Извършване на действия по ново оттразяване и/или настъпили промени на границите и режимите на защитените зони и защитени територии в кадастралната карта и кадастралните регистри;
-       Извършване на действия по изготвяне на планове за управление на защитените зони и защитени територии;
-       Извършване на мониторинг на видове и местообитания по утвърдена методика от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие;
 
7. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 710 лв.
 Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в РИОСВ-Смолян.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ-Смолян и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ-Смолян и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
  1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
  2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
  3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
8. Лице за приемане на документите: Служител определен да приема документи - Гергана Бакалска – старши експерт в дирекция АФПД .
9. Лице за контакт Маргарита Маргаритова главен експерт в дирекция АФПД, тел. 0301/60105 GSM 0887500747; Мариана Сивкова  главен експерт в дирекция АФПД, тел. 0301/60105 GSM 0885229760.
 
Ден на публикуване на обявлението: 28.06.2022 г.
-Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/
-Специализиран сайт за работа https://www.jobs.bg/
-Интернет страницата на РИОСВ-Смолян -  https://smolyan.riosv.com
Краен срок за подаване на документи: 11.07.2022 г. 17:30 часа
 
 
 
инж. Екатерина Гаджева /п/
Директор на Регионална инспекция по                                           

 

околната среда и водите- Смолян