Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.04.2010

Търговията с Пирински /Мусалски/ чай, бран от естествени находища, е забранена и през 2010 г. Ограничението не важи за количествата събрани за лични нужди и е наложено със Заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова. За търговия с диворастящ Мурсалски чай или неговото изкупуване санкцията, съгласно Закона за лечебните растения, е в размер на 3000 лв.

РИОСВ-Смолян и Държавните горски стопанства, на чиято територия е разпространен вида, ще осъществяват контрол по събирането на билката за лични нужди. Брането ще се осъществява след семеносеното на Пиринския чай, със средства не вредящи на естественото възобновяване и не водещи до увреждане на находищата му.