Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

01.04.2010

134 обекта провериха експертите от РИОСВ-Смолян през месец март. През месеца е засилен контрола по недопускане на нерегламентирани замърсявания с отпадъци по населени места. Извършени са 32 проверки. Поради констатирани нерегламентирани сметища в община Ардино е проведена среща с кмета във връзка с завишаване на контрола и почистване на замърсените площи.

Съвместно с представители на други институции започнаха комплексни проверки на речни корита в област Смолян по график съгласно Заповед на областния управител на област Смолян - р.Върбица, р.Малка и р.Голяма, общ. Златоград; р.Неделинска, общ. Неделино; р.Малка Арда и р.Давидковска, общ. Баните; р.Доспатска, р.Барутинска и реката, преминаваща през с.Змейца, общ. Доспат; р. Боринска, общ. Борино; р.Въча, р.Триградска и р.Девинска, общ. Девин; р.Чепеларска, р.Забърдовска, общ. Чепеларе.

През месеца са извършени и 11 проверки на бензиностанции, 3 на горивни източници и 8 на обекти работещи с ЛОС. Извършва се мониторинг на отпадни води, емитирани във водоприемници, съгласно Заповед РД-869/19.12.2009г.

През март е засилен и контрола по опазването и устойчиво стопанисване на защитените територии. Извършени са 3 проверки на резервати и 7 проверки на други категории защитени територии.

След подаден сигнал за замърсяване на река Маданска е извършена проверка на „Горубсо-Мадан”АД. Консатирано е, че причината е изпомпването на непречистени руднични води от рудник „Крушев дол” в следствие на непочистени своевременно пречиствателни съоръжения - подземни утайници. При проверката са взети проби и на база получените резултати ще бъде изчислен размера на санкцията, която ще наложи РИОСВ-Смолян. Не е констатирана умряла риба. На „Горубсо-Мадан”АД е дадено предписание за почистване на утайниците. Повторна проверка на РИОСВ-Смолян показва, че се работи по изпълнението на даденото предписание.