Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.03.2010

42 проверки извършиха експертите на РИОСВ-Смолян през месец февруари. За констатирани нарушения са съставени 3 акта. Единият от тях е по закона за управление на отпадъците и е за дейност по събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС без разрешително от РИОСВ .На собственика на фирмата е издадена и Заповед за спиране на дейността.

През месеца са извършени 4 проверки по спазване на режимите по заповеди за обявяване на защитени територии и една проверка на вековно дърво - чинар. Нарушения не са констатирани. Засилен е и контрола по заустване на отпадни води, като са извършени 4 контролни и 8 проверки по мониторинг. Извършени са 5 проверки на горивни инсталации, 4 за озоноразрушаващи вещества, 4 проверки за летливи органични съединения и 2 проверки на бензиностанции.