Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.02.2010

Заместник-министър Ивелина Василева и кметът на община Смолян Дора Янкова ще направят официално откриване на градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Смолян, финансирана по Програма ИСПА.

Събитието е на 10 февруари 2010 г., сряда, в 12.00 часа, на площадката на градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

На церемонията са поканени председателят на Общинския съвет и областният управител на Смолян, директорите на Регионалната инспекция по околната среда и водите и на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”.

Станцията обслужва населението на града, което по прогнозни данни до 2022 г. възлиза на около 55 550 еквивалент жители и предпазва водите на река Черна, съответно на р. Арда, от замърсяване с непречистени отпадъчни води. Предвидено е да пречиства около 10 173 кубически метра отпадъчни води на ден. Технологичният процес включва механично и биологично пречистване, обеззаразяване на пречистените води, уплътняване, обезводняване и стабилизация на утайката. Стойността на обекта е почти 8 милиона евро. Освен че е изградена нова пречиствателна станция, е направено и разширение на главния колектор с дължина 1550 метра и свързване на всички съществуващи 45 преливници към него. Изпълнител е консорциум от испанската фирма КОПАСА и българската фирма ПОНС.

Проектът е част от „Интегриран проект за управлението на водите на град Смолян” с обща стойност 24 471 021 евро, от които 75 % финансиране от Програма ISPA и 25 % национално финансиране. Освен пречиствателната станция, интегрираният проект включва рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа с подмяна на 10 515 метра канализация и изграждане на нова от 5 120 метра; подмяна на 44 900 метра водоснабдителна мрежа от азбестоциментови тръби; изграждане на водни резервоари, СКАДА система и сградни отклонения. Строителните работи стартират в края на октомври 2009 г. и до момента са изпълнени около 10% канализация и водопровод.

Реализирането на целия проект е част от общата политика на МОСВ за постигане на екологичните стандарти и устойчиво развитие на населените места.