Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

01.02.2010

Регионалната инспекция на околната среда и водите - Смолян ще отбележи Международният ден на влажните зони,. Днес в 15.30 часа ще бъде изнесена беседа пред учениците от 5,6 и 7 клас от еко-клуб "Родопският Ком" при СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - село Смилян.

Международния ден на влажните зони се чества днес, тъй като на тази дата през 1971 г. в град Рамсар, Иран е подписана Конвенцията за опазване на влажните зони с международно значение, по-специално като местообитание на водолюбиви птици

Днес над 150 страни са обединени около идеята, че Рамсарската конвенция закриля не само водолюбивите птици, а обхваща всички аспекти на опазването на биологичното разнообразие в тези зони. По смисъла на конвенцията влажни зони са области като блата, тресавища, торфени блата, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична, прясна или солена, включително области с морска вода, чиято дълбочина при отлив не превишава шест метра.