Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„ПУП-ПРЗ за ПИ №49014.16.315, м. „Общината“, землище на с. Момчиловци, община Смолян

22.03.2021

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: „ПУП-ПРЗ за ПИ №49014.16.315, м. „Общината“, землище на с. Момчиловци, община Смолян, на основание чл.13, ал.5 от от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/

 С Ъ О Б Щ А В А:

За внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с вх. №КПД-11-83-(4)/19.03.2021г., съгласно чл.8а, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО за: „ПУП-ПРЗ за ПИ №49014.16.315, м. „Общината“, землище на с. Момчиловци, община Смолян. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35264 раздел: „Преценяване/Искане/Искане/ Искане и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 22.03.2021г.