Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.01.2010

96 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Смолян през месец декември. Дадени са 46 предписания, а за констатирани нарушения по закона за управление на отпадъците и закона за водите са съставени 2 акта. През месеца основно се наблегна на контрола по чистотата на пътищата от републиканската пътна мрежа. Извършени са съвмести проверки със служители от Областно пътно управление. Участъците от пътя и крайпътните отбивки, за които при предходни проверки беше констатирано, че са замърсени са почистени. Почистени са участъците Смолян - областна граница Пловдив и Смолян -Девин.

През декември се подведоха обществени обсъждания на две защитени зони за опазване на дивите птици, а именно „Триград-Мурсалица” и „Добростан”. Обсъжданията преминаха при голям обществен интерес, в резултат на което бяха изпратени в МОСВ и РИОСВ-Смолян много писмени становища и предложения.