Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.12.2009

241 обекта провериха експертите от РИОСВ-Смолян през месец ноември. Извършени са проверки на площадки за събиране на отпадъци от черни и цветни метали. Засилен е контрола за недопускане на замърсявания на пътищата от Републиканската и общински пътни мрежи на територията на инспекцията Проверени са и много фирми, извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци. За констатирани пропуски в отчетността са дадени предписания. Засилен е контрола по населени места за недопускане замърсявания с битови и строителни отпадъци. За констатирани нерегламентирани замърсявания на околната среда с битови отпадъци са съставени 5 акта.

Експерти от РИОСВ-Смолян взеха участие в мониторинга на дива коза. От служители на инспекцията са проверени местообитанията на дива коза в 4 горски стопанства. През месеца е извършен контрол по разрешително за улов на кафява мечка, нанасяща щети в района на село Триград. Поставен е нашийник за телеметрично проследяване на защитения вид.

Извършени са 5 бр. комплексни проверки за състоянието на резерватите на територията на РИОСВ-Смолян.

През месеца е извършена и спешна проверка на ХХ „Ерма река”, след подаден сигнал от Гражданска защита. Констатирано е замътване на реката, в резултат на обилното количество паднали валежи. От извършените анализи е установено, че няма замърсяване с цианиди, неразтворени вещества, разтворени вещества и желязо, и отчетените стойности от анализите са многократно под ПДК за втора категория водоприемник.

За неизправност в пречиствателни съоръжения и неправилната им експлоатация са съставени 2 акта.